Er der nogen fysiske butikker som sælger dine varer?

Lige nu er det kun muligt at købe via webshoppen. Boghandlere og andre forhandlere har dog muligheden for at indkøbe bogen. Desværre er det kun bøger, som der er populære eller som er skrevet af kendte forfattere, de har til at stå fremme på hylderne i butikkerne. Så du kan vælge, at købe bogen her og få den afsendt med det samme eller du kan gå ned i din lokale boghandler og få dem til, at bestille bogen hjem. Det tager nogle dage inden du kan afhente bogen hos boghandleren og de bestiller kun den/de bøger hjem som du har bestilt. Desuden er boghandleren ikke forpligtet til, at bestille bogen hjem til dig og de er i deres ret til at sige, at de ikke vil bestille bogen hjem i tilfælde af, at de f.eks. ikke kan lide den procentdel, de får ved indkøbet af bøgen. Jeg giver dog boghandlere en god rabat, så det burde ikke være et problem.

Kan man låne bogen på biblioteket?

I øjeblikket kan man ikke låne bogen på biblioteket, men jeg regner bestemt med, at den er at finde på biblioteker rundt om i landet på et tidspunkt. Du kan hjælpe med at fremskynde denne proces ved at gå ned på dit lokale bibliotek og spørge efter bogen.

Kan man afhente på din adresse?

Det er desværre ikke muligt. Du bedes benytte webshoppen eller din lokale boghandler.

Hvorfor har du ikke telefontid?

Det er muligt for danske kunder, at ringe til mig, men generelt gør mine skiftende arbejdstider, at jeg ikke kan have en fast telefontid. Jeg vil derfor anbefale, at du benytter dig af kontaktformularen, da mails bliver checket løbende igennem dagen. Er det meget vigtigt for dig, at komme i telefonisk kontakt med mig, så kan du ligge en besked på min telefonsvarer, hvorefter jeg vil vende tilbage til dig.

Kunder udenfor Danmark bedes benytte kontaktformularen.